KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
HASTA VE HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME

Gazi Medikal Klinik olarak tarafınıza sunacağım hizmetlerin yürütülebilmesi için kişisel bilgilerinizi ve sağlık verilerinizi öğrenmemiz ve sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla kaydetmemiz ve saklamamız gerekebilmektedir.

Tarafınıza sağlık hizmeti sunabilmek için kaydetmek durumunda olduğumuz sağlık verileriniz, Kanunen özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.’ hükmü uyarınca kişisel sağlık verileri, kanunda belirtilen özel koşullar dışında ancak kişinin açık rızası ile işlenip aktarılabileceğinden, tarafınızdan bu rızanın alınması zorunluluğu doğmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  AYDINLATMA METNİ

1- Veri Sorumlusu:

Gazi Medikal Klinik (Alsancak, Kahramanlar Mahallesi, Nevzat Güzelırmak Sk. No:29, Konak/İzmir), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak veri sorumlusu tarafından işlenmektedir. Veri Sorumlusu, faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlemektedir.

Bu kapsamda, muayenemizde sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak tarafımıza verdiğiniz kişisel verileriniz ile internet ve mobil uygulamalar ile ya da elektronik olarak tarafımıza ilettiğiniz ya da muayenehanemizde elde edilen (tahlil sonucu, reçete, kamera kaydı, video, fotoğraf vb.) kişisel verilerinizi kapsamaktadır.

Bu anlamda tarafınıza sunacağımız hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileri başta olmak üzere, adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, (Türk vatandaşı değilseniz pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız) doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileri ile çeşitli kimlik belgeleriniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz, klinik dosyanızdaki tıbbi öykünüz, hastalık geçmişinizi gösterir bilgiler, muayene verileriniz, tarafınıza uygulanan işlemlere ilişkin veriler, reçete bilgileriniz, fotoğraflarınız, her türlü görüntünüz, ses/kamera kaydınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz vb. kişisel veri sayılmaktadır.

Bu kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sadece tarafınıza sunulacak sağlık hizmetinin gerektirdiği ölçüde kaydedilecek ve …kaydedilme amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan süreyi aşmayacak şekilde’ sistemimizde/arşivimizde saklanacaktır. Bu kapsamda işlenen verileriniz mesleki sır olarak korunup, gizliliği sağlanacaktır.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verilerinizin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 58. maddesinde düzenlenen bulaşıcı hastalıkları yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü örneğinde olduğu gibi toplum sağlığının korunması için kişisel tıbbi kayıtların mahremiyetinin sınırlanması gereken durumlarda ya da suçu bildirim yükümlülüğü gibi Kanuni zorunluluk hallerinde, sadece amaçla sınırlı olarak ve ölçülü biçimde yetkili makamlara bildirimde bulunulması gerekebileceğini ya da sağlık durumunuzla ilgili konsültasyon (görüş alış verişi) amacıyla başka bir hekimle paylaşılabileceğini önemle hatırlatırız.

Kamu kurumlarından, adli mercilerden ve diğer resmi makamlardan gelen tarafınıza ait verilerin kendilerine iletilmesi yönündeki talepler, talebin amacı, talep edilen veriler ile ulaşılmak istenen amacın örtüşüp örtüşmediği, somut biçimde ortaya konup konamadığı, belirtilen amaca ulaşmanın tek yolunun tarafınıza ait verilerin anonimleştirilmeden iletilme gerekliliği, veri iletiminin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı unsurları yönünden değerlendirilecek, bu unsurların tamamını sağlamayan veri iletme talepleri yerine getirilmeyecektir.

4- Yurtdışına Veri Aktarımı:

Muayenehanemiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen ilkeler uyarınca çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşteri ve tedarikçiler, hizmet sağlayıcılardan, ziyaretçilerden ayrı ayrı olmak üzere, işlenen kişisel veriler ile ilgili Açık Rıza Metinleri alınarak. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununun; 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, 9 uncu maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurumundan gerekli izinler alınarak ve sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

5- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve faaliyetlerimiz konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda veri sorumlusu olarak akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6 ncı maddesi üçüncü fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Muayenehanemize misafir olarak giriş yaptığınızda verileriniz muayene arşivine kaydolmanız amacıyla misafir hizmetleri personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin verileri talep ettikleri sağlık hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak işlenecek ve bilgiler bulut klinik programı vasıtasıyla kaydedilecektir.

Misafirlerimizin tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili durumuna göre misafirlerimizden tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak verileri işlenmektedir.

6- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı):

Tarafımızca kaydedilen verilerinize ilişkin, başta Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8 inci maddesi, Anayasa’nın 20 nci maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak;

Gazi Medikal Klinik (Alsancak, Kahramanlar Mahallesi, Nevzat Güzelırmak Sk. No:29, Konak/İzmir), adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan Başvuru Formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını  şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da muayenehanemize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@gazimedicalclinic.com   adresine e-posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği yöntemler ile iletebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenen verilerinizin kapsamını öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi alma, bu verilere erişme ve bunlardan örnek alma,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, Yurt içinde veya yurt dışında 3. bir kişiye ya da kuruma aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizde meydana gelen değişikliklerin verilerin paylaşıldığı kişi ya da kurumlara bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (Bu hakkın muayenehane adresimize bizzat ya da yazılı şekilde başvurmak suretiyle kullanılabileceği konusunda bilgi verildi.)
 • Bazı verilerinizin gizlenmesini, silinmesini ya da yok edilmesini isteme haklarınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemler ile şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

HASTA (MÜŞTERİ) AÇIK RIZA BEYANI

Gazi Medikal Klinik hazırlanan Kişisel Veriler Aydınlatma ve Onam Metnini okuduğumu ve anladığımı, ayrıca konuya ilişkin tarafıma sözlü bilgi verildiğini,

Kişisel Veriler Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin “Sağlık Verilerimin” işlenme amaçları, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, verilerimin aktarılabileceği zorunlu haller, veri güvenliği ve başvuru haklarıma dair bilgilendirildiğimi,

Sağlık verilerimin yukarıdaki esaslar çerçevesinde Gazi Medikal Klinik ve çalışanları tarafından kaydedilmesini, saklanmasını, sayılan zorunlu hallerde paylaşılmasını,

Ayrıca Gazi Medikal Klinik tarafıma aşağıda belirttiğim iletişim verilerime mobil araçlarla, internet üzerinden ya da adresime posta yoluyla vb. ulaşabilmesini

  AÇIK RIZAM İLE KABUL EDERİM.               KABUL ETMİYORUM*

* İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi rıza beyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve ticari ve operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.

Hasta Adı Soyadı : Tarih: ……./……./………

Adres : Saat: …………..

E-mail :

Tel :

İmza :

Hastanın 18 yaşından küçük olması ya da bilincinin kapalı olması halinde:

Hasta Yakını Adı Soyadı :

İmza : Tarih: ……./……./………

Yakınlık Derecesi : Saat: ………….

Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:

…………………………………………………………………..

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

Telefon:  5017335707

E-posta:  info@gazimedicalclinic.com

Adres:    Alsancak, Kahramanlar Mahallesi, Nevzat Güzelırmak Sk. No:29, Konak/ İzmir

Mersis No:

Vergi Dairesi: 

Vergi Numarası:

Ticaret Sicil No:

Yürürlük Tarihi:

Güncelleme Tarihi:

Gazi Medikal Klinik (Muayenehane) olarak, Muayenehanemizin faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere, hukuki ilişki içerisinde olduğumuz; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ortak ve çalışan yakınları, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenmesine, korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu amaçla, Muayenehanemiz yasal düzenleme ve alınan kararlar uyarınca, gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

1. GİRİŞ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Gazi Medikal Klinik (Muayenehane) tarafından hazırlanmıştır.

1.1. Amaç

Muayenehanemiz tarafından hazırlanmış olan bu politika metni ile Gazi Medikal Klinik, Kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişilere ait kişisel verilerin; KVK Kurumu’nun yayınladığı kararlar, belirlediği ilkeler, T.C. Anayasası, Uluslararası Sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanması amaçlanmıştır. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, işbu politikaya uygun olarak yapılmaktadır.

1.2. Kapsam

Müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişilere ait kişisel veriler; hazırlanmış olan bu politika kapsamında olup, Muayenehanemiz nezdinde otomatik yöntemlerle veya otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik Muayenehane faaliyetlerinde bu politika uygulanmaktadır.

1.3. Kısaltma ve Tanımlar

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Çalışan

Gazi Medikal Klinik Çalışanlarını kapsamaktadır

Çalışan Adayı

İnternet sayfasını kullanarak, internet ortamında iş arama platformları aracılığıyla veya işyerine bizzat gelerek iş başvuru formunu doldurup, iş başvurusu yapanlar

Elektronik Ortam

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

Elektronik Olmayan Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

Hizmet Sağlayıcı

Muayenehane ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Veri
İşleme Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetleri, kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Komitesi

Muayenehane Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan, kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde, denetim ve gözetimle sorumlu birden fazla üyeden oluşan birim

Kişisel Veri İrtibat Kişisi

Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler için veri sorumlusu tarafından, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişiler için de veri sorumlusu temsilcisi tarafından, Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme

Politika

Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Genel Politikasını

Stajyerler

Uygulamalı meslek eğitimi alan ve Muayenehanede bu amaçla çalışan öğrenciler

Stajyer Adayları

Staj için Muayenehaneye başvuru yapan öğrenciler

Muayenehane

Gazi Medikal Klinik

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

VERBİS

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetim Kurulu

Muayenehane Yönetim Kurulunu

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

2. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMI

6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında, Muayenehane bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla “Muayenehane KVK Komitesi (Komite)” belirlenmiştir. Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılımı Tablo- 1’de gösterilmiştir.

TABLO 1- Sorumluluk ve Görev Dağılımı

PERSONEL

GÖREV

SORUMLULUK

Doktor
Yöneticisi

Kişisel Veri İrtibat Kişisi, KVKK uygulama sorumlusu

Veri Sorumlusu adına irtibat kişisi olarak KVKK sürecini yürütmek, gerekli kontrolleri yapmak, birimler arasında eşgüdümü sağlamak, saklama ve imha süreçlerinin yönetmek, bilişim sistemini teknik olarak KVKK’ ya uyumlu hale getirmek, denetim ve eğitim faaliyetlerinin yapılmasıdır.

Hemşire/Sekreter

KVKK uygulama sorumlusu

Veri Sorumlusu, irtibat kişisinin denetim ve gözetiminde KVKK süreçlerini yürütmek, irtibat kişisinin herhangi bir sebeple bu görevini sürdürmesinin mümkün olmadığı hallerde yerine bu görevi yürütmek, verilerin saklama süre ve yöntemine uygunluğunun sağlanması ile kişisel verilerin imhası sürecini yürütülmesidir.

İşbu politika kapsamında alınan teknik ve idari tedbirlerin gerektiği şekilde uygulanması, ilgili birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve erişilmesinin önlenmesi ayrıca kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla, kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirler sorumlu birimlerce yerine getirilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLDİĞİ ORTAMLAR

Muayenehanemizce tutulan kişisel veriler, Tablo-2 de belirtilen ortamlarda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata, uluslararası veri güvenliği prensiplerine uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak Muayenehanemiz tarafından işlenmektedir.

TABLO 2- Kişisel Verilerin Kaydedildiği Ortamlar

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan (Fiziksel) Ortamlar

 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 • Kâğıt olarak tutulan kişisel veriler
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi vb.
 • İş Başvuru Formları
 • Muayenehane ile üçüncü kişiler arasında yapılan sözleşmeler
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri vb.)
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlarda tutulan kişisel veriler
 • Birim Dolapları
 • Arşiv Odaları
 • Reçeteler

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GENEL İLKELER

4.1. Gizlilik İlkesi

İşbu politikada açıklandığı üzere gerek çalışanlar ve gerekse muayenehanemiz ile irtibatlı kişisel veri sahibi olan ilgili tüm kişilerin verileri gizlidir. Bu politika ve alınan tedbirler kapsamında, kanunda belirtilen haller dışında, hiç kimse kişilerin verilerini başka amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, kopyalayamaz, başkalarına aktaramaz ve politikalarla belirlenen amaçlar dışında kullanamaz.

4.2. Temel İlkeler

Muayenehanemiz tarafından işlenmekte olan Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kanunu’nun 4 üncü maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Muayenehane kişisel verileri; verilerin işlenmesi, korunması, silinmesi ve imha süreçlerinde aşağıda yazılı ilkelere göre, kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olması,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 • Mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi.
4.3. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Muayenehanemiz tarafından işlenen kişisel veriler, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesine uygun olarak işlenmektedir. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak, aşağıda belirtmiş olduğumuz ilkelerden birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.

 • (Kanunilik ilkesi) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • (Fiili imkânsızlık) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • (Sözleşmenin ifası) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • (Hukuki yükümlülük) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • (Aleniyet) Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • (Zorunluluk) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • (Meşru menfaat) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
4.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

Muayenehanemiz tarafından işlenen Özel Nitelikli Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine uygun olarak işlenmektedir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesinin yasak olduğu kanun maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın Özel Nitelikli Kişisel Veriler işlenemez. Ancak, kanun maddesinde yazılı olduğu üzere; kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak; Kamu sağlığının korunması, Koruyucu hekimlik, Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından,

İlgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Muayenehanemiz Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ve ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınarak işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Muayenehanemiz tarafından oluşturulan bu politika ile müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişilere ait kişisel veriler; kanunlara ve ilgili mevzuata uygun olarak saklanır ve imha edilir. Saklama ve imhaya ilişkin ayrıntılı açıklamalar aşağıda belirlenmiştir.

5.1. Kişisel Verilerin Saklanması

6698 Sayılı kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. 6698 sayılı kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre Muayenehane faaliyetleri kapsamında kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun olarak; gerekli süre kadar idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle saklanmaktadır.

5.2. Kişisel Verileri Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Muayenehane, işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, muayenehane faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak saklamaktadır. Buna göre; kişisel verileri saklamayı gerektiren işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir.

 • Muayenehanenin ürün ve hizmetlerini geliştirmek, büyüme ve gelişim faaliyetlerini sürdürmek,
 • Muayenehanenin finans ve muhasebe işlerini sürdürmek,
 • Muayenehanenin üçüncü kişilerle olan ticari faaliyetlerini, hizmet alım işlemlerini sürdürmek,
 • Muayenehane faaliyetleri kapsamındaki yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma ve staj başvuru süreçlerini yerine getirmek,
 • Personel özlük dosyalarını oluşturmak, mali yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Muayenehanenin müşterileri, tedarikçileri, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu ilgili üçüncü kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmeler ve protokollerini yapmak ve ifasının sağlamak,
 • Pazarlama faaliyetlerini sürdürmek,
 • Muayenehane ile kurumsal iletişimi sağlamak,
 • Muayenehanenin kurumsal kalitesini sağlamak, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak,
 • KVK Kanunu kapsamında KVK Kurumu nezdindeki iş ve işlemleri, süreçleri yürütmek,
 • Muayenehane faaliyetleri kapsamında hukuki ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
 • Mevzuat gereği; ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak,
 • Muayenehanenin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü yerine getirmek,
 • Muayenehanenin kurumsal ve kişisel gelişimi sağlamak amacıyla düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılmak,
 • Muayenehanemiz ile olan irtibatınız, Muayenehane faaliyetleri ile ilgili internet sayfamızı kullanmanız, Muayenehane iletişim bilgileri ile irtibat sağlamanız, web sayfamızdaki formları doldurmanız için gerekli süreçleri sürdürmek,
 • Müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişilerin, muayenehaneye ait bina ve eklentilerinin, güvenliğini ayrıca muayenehane bina giriş-çıkışlarının kontrolünü sağlamak,

Amaçlarıyla kişisel verileriniz Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Muayenehanemizin faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmamakta, politikalarla belirlenen durumlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır,

5.3. Kişisel Verileri Saklamayı Gerektiren Sebepler

Kişisel verileriniz, Muayenehanenin faaliyetleri çerçevesinde muhafaza edilir. Bu kapsamda Kişisel veriler;

Uluslararası düzenlemeler, Anayasa, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Türkiye İstatistik Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ, Ticaret Sicil Yönetmeliği, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, Hasta Hakları Yönetmeliği, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik, ilgili diğer kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca saklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, açık rızanıza istinaden ve yalnızca bu amaçlar ile sınırlı olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük, Muayenehanemiz ile yapılan sözleşmelerin yapılması, ifası, kişisel verilerin alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.

5.4. Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler; aşağıda belirtilen sebeplerle ilgili kişinin talebi üzerine, başvuru formunu doldurmak suretiyle, Muayenehane tarafından politika, kanun ve yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Buna göre;

 • Muayenehane tarafından kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması halinde,
 • Kişisel verilerin işlenmesine esas olan ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kalkması,
 • Muayenehane tarafından kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına bağlı olarak yapıldığı hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • 6698 sayılı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ilgili kişinin muayenehaneye başvuru hakları kapsamında kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun KVK Kurumunca kabul edilmesi,
 • KVK Kurumunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya 6698 sayılı Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; KVK Kurumuna şikâyette bulunması ve bu talebin KVK Kurulunca uygun bulunması halinde,
 • İlgili yasal düzenleme uyarınca, kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri saklamayı gerektirecek herhangi bir sebebin bulunmaması,

Durumlarında, Muayenehane tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHASINA İLİŞKİN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Politika ile belirlenen düzenlemeler kapsamında, kişisel verilerin güvenli ve usulüne uygun  bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesinin, erişilmesinin önlenmesi ve veri sızıntılarının önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için, 6698 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde düzenlenen “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” hükmü ile aynı kanunun 12 nci maddesinde belirtilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen gerekli yeterli önlemler çerçevesinde; veri sorumlusu olarak Muayenehane tarafından yazılı teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kurumun https://www.kvkk.gov.tr adresinde, belirlenmiş olan İdari ve Teknik Tedbirler belirlenerek ayrıntılı olarak duyurulmuştur. Bu tedbirler Tablo-3’te yer almaktadır.

TABLO 3 – Teknik ve İdari Tedbirler

Teknik Tedbirler

İdari Tedbirler

 • Yetki Matrisi
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması
 • Yetki Kontrolü
 • Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.)
 • Erişim Logları
 • Sözleşmeler (Veri Sorumlusu-Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu-Veri İşleyen Arasında)
 • Kullanıcı Hesap Yönetimi
 • Gizlilik Taahhütnameleri
 • Ağ Güvenliği
 • Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler
 • Uygulama Güvenliği
 • Risk Analizleri
 • Şifreleme
 • İş Sözleşmeleri, İç Disiplin Yönergesi
 • Sızma Testi
 • Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.)
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri
 • Log Kayıtları
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim
 • Veri Maskeleme
 • Veri Kaybı Önleme Yazılımları (DLP)
 • Yedekleme
 • Güvenlik Duvarları
 • Güncel Anti-Virüs Sistemleri
 • Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
 • Anahtar Yönetimi
6.1. Teknik Tedbirler

Yukarıda tablo halinde belirtilen ve KVK Kurumunca ilan edilen teknik tedbirler ile ilgili, veri sorumlusu olarak Muayenehane tarafından aşağıda yazılı gerekli tedbirler alınmıştır.

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için Muayenehane tarafından buna uygun gerekli politikalar oluşturulmuştur,
6.2. İdari Tedbirler

Yukarıda tablo halinde belirtilen ve KVK Kurumunca ilan edilen idari tedbirler ile ilgili, veri sorumlusu olarak Muayenehane tarafından aşağıda yazılı gerekli tedbirler alınmıştır.

 • Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması ve farkındalığın arttırılması amacıyla gerekli eğitimler verilmekte ve kurum içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır,
 • Muayenehane tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır,
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Muayenehane tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir. Buna ilişkin politika oluşturulmuş ve ilgililere iletilmiştir,
 • Veri sorumlusu sıfatıyla Muayenehane tarafından, kişisel veri işleme envanteri hazırlanmış, gerekli güncellemeler yapılmaktadır,
 • Aydınlatma ve Bilgilendirme Metni oluşturulmuş, başvuru formu düzenlenerek internet sitesinde yayımlanmıştır,
 • Kişisel veri koruma, işleme, saklama ve imha politikası belirlenmiş, Muayenehane içerisinde KVKK Komitesi tarafından uygulanması sağlanmaktadır,
 • KVK Komitesinin oluşturulmuş, yetkileri, sorumlulukları belirlenmiş ve ilgililere tebliğ edilmiştir,
 • İlgili kişi gruplarına göre ayrı ayrı açık rıza metinleri oluşturulmuştur,
 • Kişisel verilere ilişkin saklama ve imha gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır,
 • KVK Kanununa uyumun sağlanması amacıyla gerekli aksiyonlar alınmış, Muayenehane sözleşmeleri ve kişisel veri barındıran metinler taranarak KVKK’ ya uyumlu hale getirilmiştir,

7. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA TEKNİKLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Muayenehanemizce oluşturulan politika ve kişisel veri envanterinde yazılı olduğu üzere, işlenmiş olan kişisel veri ile ilgili İlgili yasal mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için öngörülen gerekli saklama süresinin sonunda kişisel veriler; Muayenehane yetkili birimlerince kendiliğinden veya ilgili kişisel veri sahibinin Muayenehanemize başvurusu üzerine, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen yöntem ve tekniklerle imha edilmektedir.

7.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler: Sunucularda yer alan kişisel verilerden, saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler: Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

7.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler: Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

7.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilmesinde dahi, ilgili kişinin kimliği belirli veya belirlenebilir olmaktan çıkarılarak, bir gerçek kişiyle hiçbir surette irtibatlandırılamayacak hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle irtibatlandırılamayacak/ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

8. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Muayenehanenin, işbu politika ve ilgili yasal mevzuat kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak,

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
 • Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;
 • Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında

yer alır.

Muayenehanenin, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında bu süreler tabloda gösterilmiştir. Muayenehanenin meşru menfaati ve ilgili veri sahibi ile yapılan, yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifası süreçleri, açılabilecek dava ve hukuki işlemler dikkate alınarak, kişisel verilerin saklama ve imha süreleri tabloda yer almaktadır.

TABLO 4- Süreç Bazında Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreleri

Süreç

Saklama Süresi

İmha Süresi

Çalışanlara ilişkin bilgiler

Sözleşmenin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takiben ilk denetim döneminde, en geç 180 gün içerisinde

Çalışan adayları, Stajyer adaylarına ait özgeçmiş, işe başvuru formlarındaki bilgiler

Talebin sonuçlandırılmasından itibaren 1 yıl

Talep tarihinden itibaren 30 gün ve Saklama süresinin bitimini takiben ilk denetim döneminde, en geç 180 gün içerisinde

Stajyerler (öğrenci)

Stajın sona ermesini takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben ilk denetim döneminde, en geç 180 gün içerisinde

Hizmet Sağlayıcıları Tedarikçiler/Müşteriler

Sözleşme ve iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben ilk denetim döneminde, en geç 180 gün içerisinde

Ziyaretçiler

1 Yıl

Saklama süresinin bitimini takiben ilk denetim döneminde, en geç 180 gün içerisinde

Müşteriler, Müşteri Yakınları

Veri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takiben ilk denetim döneminde, en geç 180 gün içerisinde

9. KİŞİSEL VERİLERİN PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Muayenehane, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Muayenehanede her yıl Şubat ve Ağustos aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

10. İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURUSU ÜZERİNE SİLME VE YOK ETME SÜRELERİ

İlgili kişinin başvurusu üzerine kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi süreleri Yönetmeliğin 12 nci maddesinde aşağıda yazılı olduğu şekilde düzenlenmiştir.

Buna göre; kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde bu Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.  Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER

6698 Sayılı Kanunu’nun 28 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, aşağıda yazılı hususlar kanunun uygulama kapsamı dışında (istisnalar) tutulmuştur olup, kişisel veri sahipleri kanunda sayılan haklarını ileri süremezler.

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

6698 Sayılı Kanunu’nun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu maddesi, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi ve veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddesinde belirtilen haklar bakımından aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

12. POLİTİKANIN YAYINLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ

Muayenehane tarafından hazırlanan işbu politika, ıslak imzalı olarak (basılı kâğıt) ortamında  Muayenehanenin içerinde ve https://www.gazimedicalclinic.com/ internet sitesinde yayımlanır. Politikanın yayımlanması ile kamuya açıklanmış sayılacaktır. Basılı kâğıt nüshası KVK dosyasında saklanır. Oluşturulan bu politika, belirlenen komite üyeleri tarafından yetki ve sorumlulukları kapsamında, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olduğu şekilde ilgili bölümler güncellenecektir.

13. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

Yukarıda maddeler halinde yazılı işbu politika, 31.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.

Veri sorumlusunun onayı ve kişisel veri komitesinin kararı ile politikanın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, politikanın ıslak imzalı eski nüshaları komite tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile komite tarafından “Muhasebe Biriminde/Departmanında” veri irtibat kişisi tarafından saklanır.

İnternet Sitesi ve Sosyal Medya Hesaplarında
Kişisel Veri Paylaşımı
Açık Rıza Formu

Sayın Hasta/Vasi/Veli;

Gazi Medikal Klinik (“Muayenehane”) tarafından, ameliyat öncesi ve sonrası, estetik operasyonları, saç ekimi, doğum vb. süreçlerde müşterilere ait fotoğraflar çekilmektedir. Kişisel veriniz (fotoğraf, video), tanıtım ve reklam amacıyla muayenehane ve operasyonu yapan doktora ait internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanabilecektir. Kişisel Verilerin korunması ile ilgili detaylı aydınlatma metnimize muayenehaneye sekreterliğimizden / ait internet sitemizden (https://www.gazimedicalclinic.com/ ) ulaşabilirsiniz.

İlgili kişi olarak başvuru formuna, sekreterliğimizden / internet sitemizin kurumsal bölümü Kişisel Verilerin Korunması menüsünden https://www.gazimedicalclinic.com/  erişebilirsiniz.

Yukarıda sayılan amaçlarla kişisel verimin (fotoğraf,video), muayenehane ve operasyonu yapan doktorun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına ve silinmesini istemediğim sürece saklanmasına

  İzin Veriyorum İzin Vermiyorum

Okudum/Onaylıyorum

Tarih:………../……./20…..

Ad Soyad:

İmza:

Gazi Medikal Klinik

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci maddesinde, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurarak, aşağıda yazılı haklarını kullanabileceği düzenlenmiştir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (İlgili Kişi) veri sorumlusuna yapacakları başvuru usul ve esasları “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği” ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda aşağıda tablo halinde belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi lütfen işaretleyiniz.

Talep Edilen Haklar

Lütfen

İşaretleyiniz

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yasal mevzuattan doğan haklarınızı kullanmak için, aşağıda belirtilen başvuru yollarından herhangi birini kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da muayenehanemize bildirdiğiniz ve muayenehanemiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle info@gazimedicalclinic.com adresine e-posta göndererek,

İlgili kişinin işbu formu eksiksiz doldurarak, (Alsancak, Kahramanlar Mahallesi, Nevzat Güzelırmak Sk. No:29, Konak/İzmir) adresine yapacağı şahsi başvuru,

Noter vasıtasıyla yapacağı başvurusu veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle

Aşağıda yazılı formu eksiksiz doldurarak, Veri Sorumlusu olan muayenehanemize yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri ile başvurunuzu iletiniz.

Ad-Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Diğer Ülke Vatandaşları için

Pasaport Numarası

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi

İşyeri Adresi

Cep Telefonu

Telefon Numarası

Faks Numarası

E-posta Adresi

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

Lütfen Muayenehanemiz ile olan aşağıda yazılı hukuki ilişkinizi belirtiniz.

(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Müşteri (Hasta)          Ziyaretçi             Tedarikçi           Hissedar      

Çalışan            Eski Çalışan          Stajyer Öğrenci          Çalışan Adayı     

Diğer ………………………………………………….

Muayenehanemiz içerisinde Çalışmış olduğunuz

Birim : …………………………………

Konu : …………………………………

Eski Çalışan    : ………………………………….

Çalıştığım Yıllar : …………………………………

Diğer : …………………………………

İş Başvurusu Yaptım : …………………………………

Özgeçmiş Paylaştım/Tarih : …………………………………

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım : …………………………………

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.           Kayıtlı E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

Muayenehanemiz ile olan hukuki ilişkinizi ve varsa muayenehanemiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için bu form düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için muayenehanemiz ek evrak ve açıklama bilgisi talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, muayenehanemiz söz konusu yanlış bilgi, yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Vekâleten teslim alınması halinde, vekaletname aslı veya onaylı sureti, temsil belgesi veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

Başvuru Sahibi İlgili Kişinin Beyanı: 

Kişisel Veri/Başvuru Sahibi olarak, başvuru formunda yer alan genel açıklamaları okuduğumu, KVK Kanunu ve başvuru formunda yer alan hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi ve bu kapsamda başvuru formunda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederim. İşbu talebime istinaden yasal süre içerisinde tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İlgili Kişi/Başvuru Sahibinin

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
AYDINLATMA METNİ

Muayenehanemiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermektedir. Veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ayrıca kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, Muayenehane ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, Muayenehane ortaklarının ve çalışanların yakınları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde, oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Gazi Medikal Klinik (Muayenehane) tarafından hazırlanmıştır.

1- Veri Sorumlusu:

Gazi Medikal Klinik (Alsancak, Kahramanlar Mahallesi, Nevzat Güzelırmak Sk. No:29, 35230 Konak/İzmir), Vergi Dairesi: BORNOVA VD. 0370232897 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Muayenehanemiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak Muayenehanemiz tarafından işlenmektedir. Muayenehane, faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlemektedir.

Bu doğrultuda;

 • Kimlik bilgileriniz (T.C. Kimlik No, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, medeni haliniz, nüfus kimlik belgeniz veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileriz),
 • İletişim bilgileriniz (Adres No, telefon numaralarınız, ikamet adresiniz, iletişim adresiniz, e-posta adresiniz),
 • Özlük Bilgileri (Maaş bilgisi, bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, işe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, aile bireyleri ve yakınlık bilgisi),
 • Hukuki İşlem Bilgileri (Adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler),
 • Müşteri İşlem Bilgileri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik gibi kimlik bilgileri, yazılı ve elektronik mail, telefon iletişim bilgileri),
 • Finans Bilgileri (Banka hesap bilgileri, Fatura bilgileri),
 • Mesleki deneyim bilgileri (Öğrenim bilgileri, diploma bilgileri, referans bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, bildirilen formlardaki bilgiler), 
 • Görsel ve işitsel Kayıtlar (Alınan formalarda yer alan fotoğraf bilgisi),
 • Sağlık Bilgileri (Sağlık Raporları, Reçete Bilgileri, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri (Tanı, Karar, Düşünceler), kişisel sağlık bilgileri),
 • Güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar (Adli Sicil Kaydı), 

gibi kişisel verileriz, Muayenehanemizle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız kişisel verileriniz Muayenehane faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır. Muayenehanemiz tarafından, kişisel veri işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir.

 • Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayların başvuru süreçlerini yürütülmesi
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Muayenehanemiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin tanıtımı ve bilgilendirme amacıyla SMS ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilmesi,
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İç denetim / soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv süreçlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi
 • Randevu Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Reçete Düzenlenmesi
 • Hasta Memnuniyetine İlişkin Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Sağlık Hizmeti Sonrası Destek ve Bilgilendirme Yapılması
 • Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi,
 • İlgili Kişi İçin Sağlık Hizmeti Sunumu,
 • Tıbbi Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi,

Amaçlarıyla, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 4 üncü 5 inci ve 6 ncı maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Muayenehanemizin faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Muayenehanemizce işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre;

 • Muayenehane faaliyetlerinin yürütülmesi, karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; müşterilerimize, hizmet sağlayanlarımıza, tedarikçilerimize, ifa yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimize,
 • İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığına, Gelir İdaresi Başkanlığına, Vergi Dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlara,
 • İlgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında, çalışanların sağlık bilgilerinin ilgili sağlık hizmeti alınan kişi ve kuruluşlara ve sigorta şirketlerine,
 • İlgili kişilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara, finans kuruluşlarına, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu görevlilerine,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, icra dairelerine ve ilgili yasal kurum ve kuruluşlara,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasın da ise, ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise kanunlarda öngörülen hallerde kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.

Yukarıda sayılan ilgili kişi gruplarıyla birlikte özetle, Muayenehanemizin çalışanları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Muayenehane faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayıcıları, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Ayrıca 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

4- Yurtdışına Veri Aktarımı:

Muayenehanemiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen ilkeler uyarınca çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşteri ve tedarikçiler, hizmet sağlayıcılardan, ziyaretçilerden ayrı ayrı olmak üzere, işlenen kişisel veriler ile ilgili Açık Rıza Metinleri alınarak. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununun; 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, 9 uncu maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurumundan gerekli izinler alınarak ve sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. 

5- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri: 

Muayenehane faaliyetleri kapsamında; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, çalışanların yakınları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde, Muayenehanemiz ile yapılan sözleşmeler, kurulan hukuki ilişkiler, başvuru formları, internet sitesi üzerinden doldurulan formlar, insan kaynakları süreçlerinin sürdürülmesi için alınan başvuru formunda yazılı kişisel veriler ile oluşturulan özlük dosyası için istenen belgeler, muhasebe, mali ve sosyal hakların tesisi ve sürdürülmesi için alınan finans bilgileri, satın alma, pazarlama, planlama, kalite ve kurumsal gelişimin sağlanması amacıyla işlenen kişisel veriler, yapılan eğitimlerde işlenen kişisel bilgi formları, eğitim formları, iş başvuru formları, Muayenehane bina ve eklentilerini ve internet web sayfasını ziyaretiniz sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel bilgiler, elektronik olarak tutulan veriler veya görüntü kayıtları, elektronik otomasyon sistemleri aracılığı ile açık rızanız veya mevzuatlardan kaynaklanan zorunluluk nedeniyle işlenen kişisel verileriniz, kanunda ve aşağıda belirtilen hukuki sebepler kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Muayenehanemiz tarafından gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi amacıyla; Uluslararası düzenlemeler, Anayasa, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Türkiye İstatistik Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ, Ticaret Sicil Yönetmeliği, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, Hasta Hakları Yönetmeliği, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik. Ayrıca burada sayılamayan kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuatlar uyarınca ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak toplanmaktadır. Buna Göre;

 • Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerden açık rıza alınması,
 • Muayenehanemiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Muayenehanenin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

Muayenehanemiz faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler, hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtiği üzere, işlenen kişisel verinin niteliğine göre Muayenehanemizce belirlenen süreler ile ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.

6- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı):

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak; 

Gazi Medikal Klinik (Alsancak, Kahramanlar Mahallesi, Nevzat Güzelırmak Sk. No:29, 35230 Konak/İzmir) adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan Başvuru Formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını  Muayenehane adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da Muayenehanemize bildirdiğiniz ve Muayenehanemiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@gazimedicalclinic.com  adresine e-posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği yöntemler ile iletebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemler ile Muayenehanemize iletmeniz gerekmektedir. Muayenehanemiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

Çerezler:

Deneyim İyileştirme hizmetlerimiz, web sitemizin www.gazimedicalclinic.com ziyaretçileri hakkındaki bilgileri çerezleri kullanarak toplar. Çerez, bir web sitesinin bir ziyaretçinin bilgisayarında saklamış olduğu bir bilgi dizesidir ve ziyaretçinin her dönüşünde ziyaretçinin tarayıcısı web sitesine sağlar.. Çoğu İnternet tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak seçeneklerini düzenleyerek, tarayıcınıza talimatları kabul ederek, çerezleri kabul etmeyi durdurmak veya ziyaret ettiğiniz web sitelerinden bir çerezi kabul etmeden önce sormak için talimat verebilirsiniz.

Söz konusu toplanan tüm bilgileri, Gazi Medikal Klinik kendi adına toplanmaktadır. Yasal süreçler haricinde, hiç bir 3. Kurum veya şahısa devredilmez, satılmaz, paylaşılmaz.

Gazi Medikal Klinik , Gizlilik Politikası’nı istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.